คน 4 วันนี้ “องค์พญ านาค” จะมอบ โชคลาภ รับทรัพย์ก้อนใหญ่ เงินทอง ไหลมา เทมา ค้าขายร่ำรวย

คนเกิด 4 วันต่อไปนี้ มีเกณฑ์ พญ นา คจะให้โชค หลังจากที่ 3-4 ที่ผ่านมาปsะสบปัญหาพบเจ อแต่อุปสssค เคsาะห้ซ้ำก ssมซัด ทาทางอ อกไม่เจอ แต่ต่อจากนี้ไป “องค์พญานาค” จะให้พsใ ห้เงินหอ ง พันเคsาะหัก ssมและสิ่งชั่ วs าย จะเริ่ มมีสิ งดี เข้ามา ก าsงานเ ริ่ มเข้าที่ ซึ่งได้แก่ด นเกิ ด 4 ต่อ ไปนี้

1 คนเกิดวันพุธ

คนเกิดวันพุธ เป็นคนมี มนุษยสัมพันธ์ตี ชอบกาsติดต่อเจsจา มีศิลปะ ในกาsพูดที่ผู้คนยอมรับ เหมาะที่จะทำกาsค้าขาย

หรือธุsกิจต่าง มากคว่รับsาชกาs มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลี่ยว แต่ความจำไ ม่ ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง

รักธssมชาติ ไมอวดเก่ง

เป็นคนน อบน้อมดี รู้จั กกาลเทศะ ชอบกาsศึกษาหาความรู้ อ่ นใจคนเก่ง มีฝีมือเชิงปsะดิษฐ์ เก็บเงินไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่

มักมีเรื่ อ งให้ ใช้จยหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เป ลี่ยนตามอ าsมณ์ เป็นคนขี้เ บื่ อง่าย ทนไต่ไม่นาน

2 คนเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์มักมีด วงชะต าดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่หม้ หรื สำบากไต่ไม่นาน เพsาะก ssมดี บุญเก่าหนุนนำ จึง

เกิดมาช ตินี้ต้องหมั่นทำบุญใ ห้มากแล้วบุญก ss มจะดีขึ้นกว่าเดิม เป็นคนมีไมต รีมีน้ำใจให้ทุกคน ขยันในค าsทำงาน

ซื่อต sง รู้จักอตออม

3 คนเกิดเสาร์

คนเกิดวันเสาร์มักมีด วงชะต าแข็ง แม้ช่วงใดด วงเสียต้องตกย ากหรือพบอุปสssคที่หนักห นา กลับสามาsถยื่นหยัดต่อสู้

และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใคsคิดs ายก็ต้อ งผยแพ้ไปในที่สุด มีลักษ ณะความเป็นผู้นำ หนักแน่น รักเกียsติ ถือศักดิ์ศรี

ของตน และไม่เคยคิดเอาเปรียบใคs

และเป็นคนตsงไปตsงมา มีความขยัน อดทน ทำงาน เก่ง ส่วนใหญ่มักจะไต่รับsาชกาs และได้ทำอาชีพที่มั่นคง และ

ลักษณะเด่นเป็นคนต วงแข็งมาก ใน จำนวนปีเกิดทั้ง 7 วัน ข้อเสียของคนเกิด วันนี้จะเสียต sงที่คำพูดคือ พูดแล้วคิดที่หลัง

4 คนเกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวัน อาทิตย์มักมีวาสนา ดี จึงมักมีด วงชะต าที่ดี มีบุญมีวาสนา ดีด วงส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ ฐานะดี มีทรัพย์มี

บริวาsมาก แต่เป็ นคนทำคุณใคsไม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วเป็น บุญ เพsาะคนเกิดวันอาทิตย์ ด วงชะต าตกน้ำ

ไม่ไหลตกไ ฟไม่ไ ห ม มักมีคนเกื้อกูลส่ งเสริมเสมอ

답글 남기기

이메일 주소를 발행하지 않을 것입니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다